MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jak se můžu bránit, když o mně v novinách napíšou lži?</a>

Pokud o Vás média píšou nepravdivé nebo urážlivé informace nebo neoprávněně zveřejňují Vaše fotografie, máte právo se bránit žalobou k soudu. Jedná se o tzv. žalobu na ochranu osobnosti. V rámci žaloby je možné žádat, aby média přestala porušovat Vaše práva (např. vymazala článek ze svých webových stránek, stáhla reportáž z videoarchivu) a lze žádat také finanční kompenzaci za nemajetkovou újmu způsobenou porušením Vašich práv (újmu na cti, důstojnosti, dobré pověsti atd.). Tiskový zákon a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání také řeší situaci, kdy se v médiích objeví nepravdivé tvrzení, které vás poškozuje. Vy pak máte takzvané právo na odpověď, což znamená, že máte možnost požádat média o uveřejnění Vaší odpovědi, ve které uvedete informace na pravou míru. Noviny nebo televize pak musí Vaši odpověď uveřejnit.

Použité předpisy: § 77 až § 117 a § 2951 až § 2971 občanského zákoníku,
§ 10 až § 15a tiskového zákona, § 35 až § 40 zákona o provozování rozhl. a tel. vysílání
§ 77 až § 117 občanského zákoníku naleznete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast1
a § 2951 až § 2971 občanského zákoníku zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4
§ 10 Odpověď
(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
(2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 1 uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.
(3) Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď.
(4) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.
(5) Ustanovení zvláštního právního předpisu4) o ochraně osobnosti a o ochraně jména a dobré pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 až 4 nedotčena.
Přečíst všechny paragrafy
§ 35
Právo na odpověď
(1) Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na provozovateli vysílání uveřejnění odpovědi. Provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
(2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 1 uvádí na pravou míru, nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.
(3) Osoba, na jejíž žádost byla provozovatelem vysílání uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď.
(4) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.
(5) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ochraně osobnosti a ochraně jména nebo dobré pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 až 4 nedotčena.
Přečíst všechny paragrafy

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád