MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Kde mám podat trestní oznámení a jak?</a>

Trestní oznámení můžete podat kdykoli a na každé služebně Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Není tedy nutné je podávat na oddělení v místě, kde k trestnému činu došlo.

Jak podat trestní oznámení:
ústně do protokolu nebo písemně (dopisem, faxem, e-mailem s elektronickým podpisem).

Co má obsahovat trestní oznámení:
Pro písemné trestní oznámení není předepsána žádná závazná forma.

Trestní oznámení by mělo obsahovat údaje o tom, kdo trestní oznámení podává (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), detailní popis činu, místo, čas a označení podezřelého a případně označení důkazů a přiložení těchto důkazů, pokud nějaké máte.

Pokud se chcete dozvědět, jak policie s trestním oznámením naložila, musíte o to v trestním oznámení požádat. V tom případě vás musí policie do jednoho měsíce vyrozumět o tom, jaké kroky podnikla.

Použité předpisy: § 59 TŘ, § 158 odst. 2 TŘ
§ 59
(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
(2) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
(3) V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně. Ústně do protokolu nelze podat dovolání.
(4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u příslušného orgánu činného v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým podáním dostala jeden stejnopis, jestliže je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění. Není-li podatel znám anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, k podání se dále nepřihlíží; to neplatí pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, nebo pro podání, jehož obsahem je opravný prostředek, i když neobsahuje všechny uvedené náležitosti. Z opravného prostředku však vždy musí být patrno, které rozhodnutí napadá a kdo jej činí.
(5) Činí-li se ústně trestní oznámení, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.
(6) Jestliže byl protokol o trestním oznámení učiněném ústně sepsán u soudu, zašle jej soud neprodleně státnímu zástupci.
§ 158
(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

Trestní oznámení můžete podat na kterémkoliv oddělení Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Trestním oznámením má povinnost se zabývat každé policejní oddělení. Není tedy nutné je podávat na oddělení, v jehož působnosti k trestnému činu došlo.
Trestní oznámení je možné podat ústně do protokolu nebo písemně (dopisem, faxem, emailem s elektronickým dopisem). Pro písemné trestní oznámení není předepsaná žádná zvláštní forma, ale mělo by obsahovat údaje o tom, kdo je činí (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), detailní popis činu, který je předmětem oznámení, včetně místa, času a označení podezřelého a případně označení důkazů.
Pokud se chcete dozvědět, jak orgány činné v trestním řízení s trestním oznámením naložily, musíte o to v trestním oznámení požádat. V takovém případě vás musí orgány činné v trestním řízení do jednoho měsíce vyrozumět o tom, jaké kroky podnikly.

Použité předpisy: § 59 TŘ, § 158 odst. 2 TŘ

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád