MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

www.matersvaprava.cz je poradenský a informační web určený obětem násilí z nenávisti, zvlášť zranitelným obětem i široké veřejnosti, kterou tato problematika zajímá. Stránky provozuje In IUSTITIA, o.p.s.

Webové stránky byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů: www.fondnno.cz l www.eeagrants.cz 

Norské fondy - logo

V letech 2016 a 2017 podpořeno grantem Ministerstva spravedlnosti České republiky

V roce 2019 podpořeno grantem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

 

In IUSTITIA vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu.

In IUSTITIA poskytuje právní pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.

In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího.

In IUSTITIA se zabývá sledováním legislativní činnosti, analyzuje český právní řád v kontextu komunitárního a mezinárodního práva. Předkládá návrhy změn platné legislativy s cílem zlepšit postavení osob ohrožených násilím z nenávisti, usnadnit jim přístup ke spravedlnosti a k odpovídajícím nástrojům restorativní justice.

In IUSTITIA usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení v případech násilí z nenávisti, zejména o zlepšení praxe při odhalování a vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Trestné činy spočívající v organizování násilí z nenávisti či ve fyzickém útoku z nenávisti. Měly by být řešeny prioritně a s náležitou péčí.

In IUSTITIA se zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů veřejnosti. Zvýšenou pozornost věnuje mládeži. Zakladatelé organizace dlouhodobě publikují na téma krajní pravice a násilí z nenávisti.

In IUSTITIA kooperuje s českými a zahraničními nevládními organizacemi. Společně působí proti rasismu a xenofobii v ČR a v Evropě.

In IUSTITIA spolupracuje s médii na partnerské bázi. Násilí z nenávisti zviditelňuje jako celospolečenský problém ohrožující nejméně deset procent lidí žijících v ČR.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád