MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Otravují mě novináři. Co s nimi? </a>

Jestliže Vás opakovaně kontaktují novináři, je Váš příběh pro média patrně zajímavý. Novináři ale nemají právo zasahovat do Vašeho soukromí. V České republice navíc platí zákaz zveřejňovat totožnost obětí mladších 18 let a obětí závažných trestných činů.

Novináři však mohou o Vašem případu informovat. Pokud přitom neporuší shora uvedený zákaz zveřejnění totožnosti oběti, nenapíšou o Vás něco nepravdivého či urážlivého, případně neuvedou informace z Vašeho soukromí, je to podle práva v pořádku a nelze jim to zakázat. Můžete je ale zkusit požádat, aby o Vašem případu informovali ohleduplně nebo se jím vůbec nezabývali. V komunikaci s novináři a jednání o tom, jak budou informovat o Vašem případu, Vám může pomoci Poradna Justýna, jejíž kontaktní údaje najdete zde.

Použité předpisy: § 8a až § 8d TŘ
§ 8a
(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka.
(2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let.
(3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem.
§ 8b
(1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.
Přečíst všechny paragrafy

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád